• אין מוצרים בסל הקניות.

מדיניות פרטיות ותנאי תשלום

הסכם למידה של מכון IDmap

הסכם למידה (להלן: "הסכם")

 

בין: המכון לחקר זהויות (IDmap) בע"מ, חברה ישראלית רשומה כדין, שמקום העסק העיקרי שלה הוא רחובות, ישראל (להלן: "IDmap")

והנך, ישות משפטית תקפה שפרטי הרישום שלה הזינת בטופסי האינטרנט הרלוונטיים (להלן: "את/ה"). לשון זכר בהסכם היא לנוחיות בלבד, כל הנאמר מתייחס לזכר ולנקבה במידה זהה.

לסכם את פירטי התקשרות איתך להסכם זה.

  • הואיל ו- IDmap מספקת שירותי למידה מרחוק, קורסים מקוונים ולימודי תעודה;

  • והואיל את/ה מעוניין להירשם לשירותי לימוד המרחק של IDmap ולקורסים מקוונים;

  • ומכאן שבדקת וודאת את שירותי IDmap ומצאת אותם לשביעות רצונך המלאה.

  • והואיל ובהתאם לחוקים, הצדדים מבקשים להתקשר בהסכם זה בתום לב.

 

היקף הסכם זה: IDmap תספק לך שירותי למידה ותנחה אותך בתוכניות הלמידה שתבחר באמצעות טפסי האינטרנט והפלטפורמות הרלוונטיים. תוכניות למידה יהיו זמינות דרך דפי אינטרנט, הוראות וידיאו ו / או כל אמצעי מדיה אחר ש- IDmap עשוי לראות לנכון בתכנית הלימודים בקורס. IDmap תספק לך הסבר על הקורס, החומרים, המשימות והדרישות שלו. סיום: IDmap רשאי לסיים את ההסכם הזה או לסגת מההתחייבויות שלו על פי הסכם זה, אם לא תצליחו לספק ל- IDmap פרטים אישיים מדויקים, זיוף או פלגיאט במשימות שהוגשו או אם ביצעת כל הפרה מהותית אחרת של הסכם זה. אתה מצהיר בזאת כי תבצע את כל ההתחייבויות והדרישות המפורטות במערכת של IDmap בעצמך וללא סיוע על ידי אף אחד מלבד הצוות של IDmap. IDmap עשויה לסיים הסכם זה במקרה של כוח עליון, כגון רעידת אדמה, מגפה, סערה וכו'

זכויות יוצרים: IDmap מצהירה בזאת כי היא מחזיקה בכל חומרי הקורסים, בכותרת קורסים, תוכנים ומתודולוגיות לימודיות ויצרה או מורשית לייצר על-ידי צדדים שלישיים את כל חבילות הלימוד הרלוונטיות (להלן: "חומרים"). אינך רשאי לחשוף, להעביר, להקליט, לפרסם מחדש, להעניק רישיון, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת בחומרים מכל סיבה שהיא מלבד ביצוע המטלות שלך הנדרשות במסגרת הסכם זה. עם זאת, אתה רשאי לפרסם את עבודות הגמר, פרוייקטים אחרונים או עבודות גמר באופן חלקי או במלואן, שנכתבו בפיקוחם של אישי אקדמי IDmap, באישור בכתב שלהם. האם עליך לבחור לפרסם יצירות כאלה; אתה מחויב לציין את הפרטים הבאים בעמוד הראשון של עבודתך: המכון לחקר זהות (IDmap), שם הקורס, שם תוכנית הלמידה, תאריך, שם הפרופסור / המנחה. פרסום כל חומר ללא מתן קרדיט ל- IDmap ייחשב על-ידי IDmap כהפרת זכויות יוצרים וכפרה מהותית של הסכם זה.

תשלום: בגין שירותיה במסגרת הסכם זה, אתה מסכים לשלם ל- IDmap בשיעורים המפורטים בדפי ההרשמה. אתה יכול לשלם באמצעות כרטיסי אשראי, PayPal או, העברת כספים. בתשלום, המערכת האלקטרונית תספק לך גישה למערכת לאחר סיום התשלום שלך. במקרה של כישלון בתשלום מסיבה כלשהי שאינה בשליטתך, יותר לך לממש תשלום שכשל באמצעי תשלום חלופיים. במקרה שהתשלום שלך מחולק למספר תשלומים כמו במקרה של לימודי תעודה, ואינך מצליח לספק את התשלום או חלק ממנו, IDmap לא יספק לך את האישור הסופי ולא תהיה לך זכות להחזיר את התשלומים שכבר מומשו.

מדיניות ביטולים והחזר:

ביטול לפני תחילת הלימודים: בעסקה פרונטלית באמצעות רישום במשרדי העסק: המשתתף יכול לבטל רישום לקורס תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שנותרו 14 ימי עסקים לפחות לפני תחילת הקורס. הודעה על הביטול תמסר בכתב באי-מייל  office@idmap.co.il ובנוסף תמסר הודעה בטלפון מספר 03-3720127, בציון שם הנרשם, תעודת זהות, מספר טלפון ותאריך הרישום.

בעסקת מכר מרחוק באמצעות רישום באינטרנט או בטלפון: המשתתף יכול לבטל רישום לקורס בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, בתנאי שהביטול יעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. הודעה על הביטול תמסר בכתב באי-מייל  office@idmap.co.il ובנוסף תמסר הודעה בטלפון מספר 03-3720127, בציון שם הנרשם, תעודת זהות, מספר טלפון ותאריך הרישום.

 ביטול לאחר תחילת הקורס: בקורס פרונטלי ו/או מקוון, יתאפשר למשתתף ביטול בשבועיים הראשונים (14 ימים קלנדריים) לאחר תחילת הקורס. דמי ביטול יעמדו על 20% ממחיר הקורס, הנרשם יהיה זכאי להחזר של 80% ממחיר הקורס. לאחר שבועיים קלנדריים ממועד תחילת הקורס, יעמדו דמי הביטול על 100%.

הודעה על הביטול תמסר בכתב באי-מייל  office@idmap.co.il ובנוסף תמסר הודעה בטלפון מספר 03-3720127, בציון שם הנרשם, תעודת זהות, מפסר טלפון ותאריך הרישום.

IDmap אינה מתחייבת כי גרסאות עתידיות להסכם זה יכללו את אותן זכויות, חובות ועלויות. עם זאת, הגרסה התקפה של הסכם זה המכסה את מערכת היחסים שלך עם IDmap היא זו עליה חתמת.

ידוע לתלמיד כי התנאים לזכאות לתעודה בסיום הקורס הינם: נוכחות שמצויינת בסילבוס של התוכנית הספציפית, ממוצע ציונים של כל תוכנית ותוכנית. והיעדר כל חוב כספי כלפי המכון IDMAP ידוע לתלמיד כי תעודת הסיום של הקורס הינה תעודה פנימית ואינה מוכרת ע"י משרדי הממשלה לרבות משרד החינוך ו/או העבודה.

במקרה של הקפאת לימודים עד 3 חודשים ממועד הפתיחה של הקורס מסיבות של: מחלה, אירועים משפחתיים מדרגה ראשונה או מילאוים תוך הצגת אישור מתאים, הלומד/ת יוכל/תוכל להשלים חומר נלמד באמצעות האתר בלימוד עצמאי ולגשת לבחינה בקורס. לא ניתן להקפיא לימודים ללא אישור של המרצה והמזכירות.

המכון IDMAP רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי לשנות את מועד תחילת הלימודים בקורס, לרבות ימי הלימוד בהם מתקיים הקורס ו/או שעות הקורס. השינויים הנ"ל לא יהוו עילה לביטול ההשתתפות בקורס ו/או לקבלת החזר כספי כלשהו מהאקדמיה ו/או להגשת תביעות מכל סוג כנגד מכון IDMAP. המכון IDMAP מתחייב כי לא תגרם פגיעה בתכני הקורס כתוצאה משינויים אלה.

ידוע ללומד כי במקרה ונרשם ליותר מקורס אחד, קביעת הסדר הכרונולוגי של הקורסים יהיה בידי המכון IDMAP בלבד ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

ידוע לתלמיד שהשלמת החומר הנלמד במקרה של היעדרות משיעורים הינה באחריותו הבלעדית. במקרה של היעדרות מוצדקת (כגון מחלה או שירות מילואים בלבד), יתוגבר התלמיד ללא תשלום. התלמיד מצהיר ומאשר כי המכון IDMAP אינו אחראית על מציאת פתרון להיעדרותו של התלמיד אשר נעשו ללא תיאום מראש וללא אישור המכון.

התלמיד מתחייב להישמע להוראות צוות האקדמיה, מוריו או עובדיו, אשר ניתנו על ידם במסגרת תפקידם.

על התלמיד לשמור על מחשבו ולהגיע לשיעורים המעשיים עם ציוד בהתאם לדרישת הקורס.

ידוע לתלמיד כי כל בקשה / פניה לבית הספר תיעשה בכתב בלבד.

התלמיד מתחייב להודיע ולעדכן את האקדמיה בכל מקרה של שינוי במספר הטלפון או אימייל.

תעודה, הערכה וחופש: על ידי כניסה להסכם זה אתה מביע במפורש את רצונך להערכה על ידי אנשי האקדמיה וההוראה של IDmap. אתה מסכים בזאת לכל הערכה ו / או החלטות הנוגעות להערכה ולתהליך הלמידה שלך שהתקבלו על ידי מרצה לתכנית הלמידה אליה נרשמת. במקרה של אי הסכמה עם ההחלטה, אתה יכול לפנות למרצה של הקורס שלך ולרשויות האקדמיות הגבוהות של IDmap עם הדרישה לשקול מחדש את ההחלטה וההערכה שהתקבלה. עם זאת, עליך להיות מודע לכך שההחלטה הסופית לגבי תהליך הלמידה שלך והערכות עבודתך יכולה להיעשות רק על ידי המרצהשל הקורס אליו נרשמת.

בסוף תכנית הלמידה תקבל את תעודת השתתפות, תג הקורס או תעודת הקורס, אשר יכולים, אך לא חייבים, לציין את ציונך, בהתאם למדיניות הקורס. אם תרצה שהתעודה הסופית שלך לא תכלול ציון כלשהו, ​​עליך לעדכן את המזכירות תוך 14 יום לפני מועד הסיום הקורס. עם זאת, לא יוענק לך אישור סופי למקרה שתופסק למידתך בתוכנית במקרה של כישלון בתשלום, כישלון במילוי הדרישות האקדמיות או הפרת זכויות היוצרים או הקניין של IDmap. תהיה לך הזכות לפנות לרשות הגבוהה ביותר של IDmap לגבי אי הסכמה עם ההחלטות שהתקבלו לגבי תהליך הלמידה שלך. אתה רשאי לקבל הסבר מקיף לגבי ההחלטה שהתקבלה לגבי הערכת העבודות או הבחינות שלך.

אחריות, הצהרת אחריות: הנך מצהיר בזאת כי הנך משיל מ-IDmap כל טענה, תביעה או חבות הנוגעת לפגמי מחשב ותוכנה. IDmap לא תישא בכל אחריות כלשהי לנזק, יישום שגוי, וירוס, פגיעה מכוונת, אוזלת יד של הצוות או כל פעולה העלולה לגרום נזק כלשהו. אתה תהיה אחראי לשלם בעצמך עבור חומרת המחשב, מערכת ההפעלה וחיבור האינטרנט שלך. השירות והחומרים ניתנים על ידי IDmap בבסיס "כמות שהוא", ו- IDmap מסירה באופן מפורש אחריות כלשהי בגין כלל הנזקים, מפורשים או משתמעים, לרבות מעשים ללא אחריות והגבלת אחריות סחירות ותאמה לתנאי ביצוע מסוים, בהתאם לתנאי שירות.

חומרים ומוצרים: בשום מקרה IDmap לא תשא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מזדמן או תוצאתי מכל סוג שהוא בעבר או בעתיד ביחס לשירות, לחומרים ולמוצרים.

הצהרת אחריות כללית: IDmap אינו מייצג או תומך ב​​תוכן או פרסומות הכלולים, מופצים דרך, או מקושרים, ניתנים להורדה או ניגשים לאחד מהשירותים המופיעים באתר זה, ולא באיכות של כל מוצר, מידע או חומרים אחרים המוצגים, נרכשו או הושגו על ידך כתוצאה מפרסומת, המלצה, הסקה, או כל מידע או הצעה אחרת בשירות או בקשר אליו. אתה מאשר בזאת כי כל הסתמכות על חומרים כלשהם תהיה על אחריותך הבלעדית. IDmap שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התחייבות, לבצע שיפורים או לתקן כל שגיאה או מחדל כלשהו בשירות כלשהו בשירות או בחומרים.

מידע אישי ופרטי: IDmap מעריכה את פרטיותך ולכן קבעה מדיניות פרטיות נרחבת זו על מנת להודיע ​​לך אילו נתונים מאוחסנים בשרת של IDMAP, מה מעובד ומה נחשף לצדדים שלישיים.

Safe Harbor: אף על פי שהחברה אינה ארגון מבוסס ארה"ב, מדיניות הפרטיות שלה עומדת בקפדנות בעקרונות Safe Harbor של רשות הייצוא של ארה"ב (http://www.export.gov/safeharbor) והיא עומדת בקפדנות מלאה וקפדנית עם כל התקנות הישראליות לעניין פרטיות המשתמשים.

נתונים שנאספו: IDmap אוסף נתונים על פעילות המשתמש והמשתמשים כולל מידע לא אישי מצטבר, מידע על תשלומים, מידע אישי, מידע התנהגותי ומידע על זרם קליקים תוך שימוש בכלים צד שלישי. החברה גם שומרת על מידע מסוים לגבי עסקאות ורכישות שבוצעו באמצעות פלטפורמה.

נתונים שלא נאספו: IDmap פועלת על פי תקנות בינלאומיות ותקני האיחוד האירופי לפרטיות   GDPRולכן לעולם לא תשמור או תבקש ומידע בנוגע למוצא אתני, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, חברות איחוד מקצועי או מפלגה פוליטית, בריאות אישית, אישי העדפות מיניות או חיי מין אישיים. IDmap לעולם לא תשמור ולא תבקש נתונים לגבי סיסמאות משתמשים או מיקום גיאוגרפי מדויק. עליך לדווח לממונה על הפרטיות ב- IDmap אם אתה נתקל באדם או בשירות אלקטרוני אלקטרוני הטוענים לקבל מידע כזה באופן מיידי באימייל office@idmap.co.il.

אין חובה לשמור על נתונים: IDmap רשאי להסיר נתונים בכל עת ומדי פעם, בהתאם למדיניות שנקבעה.

נתונים אישיים: IDmap שומר מידע על התנהגות משתמשים וזרם קליקים על מנת לייצר פרופילי משתמש שאינם ניתנים לזיהוי או לפרופיל משתמש ספציפי תחת פרופיל משתמש ספציפי שאינו ניתן לזיהוי. IDmap שומר גם על הביצועים שלך בקורסים, השתתפות בכיתה, ההגשות שלך, פרטי כרטיס האשראי שלך ונתוני התשלום.   תוכל לפנות ל-office@idmap.co.il על מנת לקבל קובץ של כלל פעולתך במערכת תוך ציון “export personal data” או “erase personal data” אם ברצונך שכל נתונים אודותך ימחקו מממערכת לאתר.

נתונים לא אישיים: IDmap רושם מידע שאינו אישי כולל, אך לא רק, זיהוי המחשב ממנו גולשת, כתובת ה- IP שלך, זמן ההפעלה שלך וזמן הביקור שלך לכל דף אינטרנט, זאת לצורך אבטחת זיופך ומניעת זיופים.

אוספי הנתונים: נתונים אישיים ואי-אישיים שאינם ניתנים לזיהוי נאספים באותו אופן: כאשר אתה משתמש בפלטפורמה, קובץ cookie נמצא במחשב שלך; IDmap רושם את כל הפעילויות שלך באמצעות יומני גישה גולמיים ושירותים סטטיסטיים של צד שלישי אשר חולקים מדיניות פרטיות זו.

מחיקת נתונים: חשבונך עשוי להסתיים בכל עת בהתאם לבקשתך. בסיום, IDmap תסיר את כל הנתונים המאפשרים זיהוי אישי שלא נדרשים לשמור על פי חוק או מטרות חשבונאיות. IDmap לעולם לא יחשוף את זהותך האישית לצדדים שלישיים ולעולם לא תספק להם מידע אישי הניתן לזיהוי ללא הסכמתך.

רכישה ו/או כל פעולה מטעמך תחת צו בית משפט או התחייבות משפטית. כשאתה מבצע רכישות או עסקאות פיזיות הנוגעות לפלטפורמה, אנו עשויים לחשוף מידע המאפשר זיהוי אישי לצד השלישי איתו קשרת עסקה בצו משפטי.

עמידה בהנחיות רגולטוריות: שירותי צד שלישי של IDmap, שירותים סטטיסטיים ואחרים חייבים לדבוק במדיניות פרטיות העומדת בתקנות של מדינות האיחוד האירופי או בתקנות של ארה"ב על מנת לקבל מידע מ- IDmap. יתר על כן, על צדדים שלישיים לממש תקני אבטחה והגנה על נתונים.

אבטחה: המידע נאסף ונשמר בשרתים של IDmap או בשרתים של צדדים שלישיים הפועלים מטעמו של IDmap לא ייחשפו לאף גורם אלא אם כן נאלץ לעשות כן על פי צו שיפוטי או על-פי חוק; IDmap תעשה את מירב מאמציה כדי להגן על בסיס נתונים זה מפני כל פעילות זדונית ואנו מבקשים מהצדדים השלישיים שלנו סודיות והקפדה בכל הנוגע לשימוש בנתונים שנחשפו. IDMAP מבצעת בדיקות תקופתיות יזומות ונהלי שמירת נתונים על-פי מתודולוגיות מעודכנות.

הסרת נתונים: אתה יכול לבחון את פרופיל המשתמש שלך בכל עת ולשלוח הערות לגבי מידע שגוי במידה ומאוחסן בבסיס הנתונים שלנו. אם אתה מבקש להסיר את כל המידע האישי המאוחסן אודותיך, אנא שלח לנו דוא"ל לכתובת office@idmap.co.il. אתה רשאי לשנות את המידע האישי שלך המאוחסן במסד הנתונים IDmap עם ההודעה הבאה (והאישור) של רשויות IDmap. זכותך לקבל את כל הנתונים הסטטיסטיים והמידע האישי אודותיך ותהליך הלמידה שלך המאוחסנים בשרתים של שרתי IDmap או של שרתי הצד השלישי. במקרה של אובדן המידע החיוני הנוגע לתהליך הלמידה שלך לא תחויב בגין הנתונים הנעדרים, ואף לא תוכל לטעון לאשמת IDmap. IDmap עשויה לסרב להסיר, לחשוף או לתקן נתונים במקום שלא סיפקת לנו מספיק ראיות לגבי זהות הצד המבקש. מאחר ש- IDmap דואג לפרטיותם של אחרים, כולל משתמשים החולקים את אותו חיבור לאינטרנט ו / או מחשב, הדבר עלול לגרום נזק חמור ולחשוף מידע אישי ללא זיהוי כזה. כמו כן, אנו עשויים לשמור על נתונים או לסרב לתקן אותם כאשר תיקון כזה היה טכני ומיותר, מסכן את פרטיותם של גורמים או משתמשים אחרים, כולל סודות המסחר והקניין הרוחני של הצדדים השלישיים או דורשים מאמצים טכניים גדולים שאינם עומדים בפרופורציה למהות התיקון הנתונים.

אחריות: IDmap מינתה פקיד פרטיות האחראי על ביצוע מדיניות פרטיות זו. אם אתה מרגיש שפרטיותך וזכויותיך על פי מדיניות פרטיות זו הופרו, אנא פנה אלינו לכתובת office@idmap.co.il. IDmap תנקוט ככל האפשר בכדי להבטיח כי הנתונים שלך ישמרו ויעובדו על ידי מיטב מאמצים וכי כל סכסוך יטופל וייפתר. קצין הפרטיות של IDmap יאסוף דוחות רבעוניים הנוגעים לתלונות בנושא הפרות והפרות, ויספק פרטים אודות פעולות שנעשו וסעדים. הצהרת אחריות: IDmap עשוי להשתמש בשירותי צד שלישי ו / או בתוכנה העלולים לאסוף מידע פרטי ו / או אישי. IDmap שולל אחריות כלשהי על הנתונים הפרטיים שנאספו ואוחסנו בשרתים המשמשים לאירוח, ויכולים לחשוף את המידע כתוצאה מכישלונם או התנהגות שגויה (אמינות צד ג '). כמו כן אנו מסרבים מכל אחריות לתוצאות של חדירות מכוונות, כל סוג של קוד זדוני, וירוסים, תקלה בתוכנה ו / או באגים העלולים לפגוע במערכת ולחשוף נתונים רגישים ואישיים.

זכויות יוצרים: חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים מגנים על כל מה שמוצג, נקרא או נרכש באתר שלנו. אינך רשאי לשכפל אתר זה או חלקים ממנו, לרבות חומרי למידה המשתמשים באמצעים טכניים אלקטרוניים או תצלומים כלשהם או להפצה ו / או למכור אלה לצדדים שלישיים ללא הסכמתה בכתב מראש של IDmap. IDmap עשויה, בנסיבות מתאימות ולפי שיקול דעתה, לסיים את הגישה / חשבונות שלך אם תפר זכויות קניין רוחני. IDmap מכבד את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים מהמשתמשים שלנו לעשות זאת. אתה מאשר שמכון לחקר הזהות הוא סימן מסחרי רשום של IDmap ואינך רשאי להשתמש בו בזיקה לשום פרויקט או עבודה ללא הסכמתו בכתב מראש של IDmap.

חלק ממוצרי התוכנה והשירותים המקוונים המשווקים על ידי IDmap והמפיצים / שותפים שלה מכילים רכיבי תוכנה קנייניים של צדדים שלישיים. כל שאר שמות המוצרים והשירותים שהוזכרו הם סימני המסחר של החברות שלהם.

החוק החלים ומקום השיפוט: בהסכם זה יחול חוק ישראלי בלבד. כל תביעה הנובעת ממנה תיעשה מחלוקת בלבד בבתי המשפט המוסמכים ברחובות/תל אביב, ישראל.

הסכם שלם, תיקון: הסכם זה, המחויב בחוקי מדינת ישראל, מפרט את כל ההבנה בין הצדדים וניתן לשנותו רק בכתב ועל ידי שני הצדדים. לא ניתן לבנות כל אי-מימוש זכות כלשהי על-פי הסכם זה כתיקון, בעקיפון או במיישרין.

top

כל הזכויות שמורות 2008-2023 © IDMAP